JAR-TAX

szukaj:

o zwrocie vato zwrocie vat

Wydatki w okresie 01.05.2004 r. - 31.12.2013 r.

Przepisy przejściowe na to, by wnioski dotyczące wydatków poniesionych do końca 2013 r. składać jeszcze przez okres 5 najbliższych lat podatkowych, czyli do końca 2018 r.

Ostateczną datą złożenia wniosku o zwrot VAT od towarów kupionych przed 1 stycznia 2014 r. jest 31 grudnia 2018 r. Będą istnieć jednak ograniczenia co do terminu składania takiego wniosku. Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

 • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

 • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

 • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Komu przysługuje zwrot VAT

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

 • budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu;
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części.

Wniosek o zwrot VAT z materiałów budowlanych mogą składać osoby fizyczne, które:

 • Poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego lub remoncie lokalu mieszkalnego;
 • Poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
 • Poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22% (23%);
 • Nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z w/w inwestycjami, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej np. deweloperzy, firmy budowlane);
 • Posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego (własność lub użytkowanie wieczyste, umowa najmu, umowa użyczenia, spółdzielcze prawo dolokalu itp.);
 • Posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Zwrot VAT za materiały budowlane dokonywany jest na wniosek (VZM-1) osoby fizycznej złożony w Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka. UWAGA! W przypadku wniosków indywidualnych osób pozostających w związku małżeńskim obowiązuje wspólny limit zwrotu, tak jak w przypadku wniosku składanego wspólnie przez małżonków.

Wniosek o zwrot VAT w budownictwie (VZM-1) może być składany nie częściej niż raz w roku, a termin otrzymania zwrotu wynosi maksymalnie 4 miesiące od dnia złożenia wniosku w urzędzie skarbowym.

Podstawą otrzymania zwrotu jest tylko i wyłącznie faktura VAT (nie może to być rachunek, faktura-marża).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM-1) powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania osoby fizycznej lub małżonków,
 • Wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek VZM-1,
 • Rodzaj poniesionych wydatków,
 • Rok rozpoczęcia inwestycji,
 • Wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami,
 • Kwotę zwrotu podatku VAT, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy,
 • Oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,
 • Wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu VAT,
 • Podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków.

Do wniosku VZM-1 należy dołączyć:

 • Kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki za materiały budowlane,
 • Kopię pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę (np. akt notarialny, umowa najmu).

Co można odliczyć

Wniosek składa się w związku z nabyciem materiałów, które przed 1 maja 2004 r. opodatkowane były stawką 7% a obecnie opodatkowane pozostają stawką VAT 23%. Odliczenie przysługuje zarówno od towarów nabytych przed 1 stycznia 2011 i opodatkowanych stawką 22%, jak również nabytych po tej dacie, opodatkowanych stawką 23%.

Wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu VAT zamieszczony został w obwieszczeniu ministra infrastruktury. W wykazie materiałów, z których można odzyskać część podatku VAT znajdują się między innymi: cegły, płytki ceramiczne, armatura, kabiny prysznicowe, wanny, WC, bidety, okna, drzwi, cement, gips i wyroby z tych materiałów, wyroby metalowe, grzejniki, kotły, przewody elektryczne, panele podłogowe, tapety papierowe, styropian i wiele innych.

Nie podlegają odliczeniu VAT wydatki na zakup materiałów takich jak: gwoździe, wkręty, blachowkręty, śruby, nakrętki, podkładki, farby, emulsje, lakiery, podkłady gruntujące, folia budowlana, folia w płynie, siatka podtynkowa, siatka z włókna szklanego, klej do tapet, tapety z włókna szklanego, marmur i wyroby z marmuru, granitu i innych kamieni naturalnych, pompy ściekowe, pompy rozdrabniające, gniazda, wyłączniki, puszki, bezpieczniki, okapy kuchenne, kuchenki elektryczne, indukcyjne, piekarniki do zabudowy, lodówki, wapno hydratyzowane, plastyfikatory, wyroby ze stali kwasoodpornej, więźba dachowa, tarcica, meble kuchenne w tym szafki umywalkowe, wykładziny dywanowe.

UWAGA! Nie można odliczać podatku VAT z tytułu nabycia usługi remontowej lub budowlanej, np. usługa montażu drzwi opodatkowana stawką 8% nie uprawnia do ubiegania się o zwrot podatku VAT, natomiast zakup drzwi ze stawką 23% daje już taką możliwość.

Materiały budowlane muszą mieć ścisły związek z budową lub remontem budynku (lokalu) mieszkalnego. Nie można więc odliczyć wydatków na zakup np. kostki brukowej użytej na podjazd, bramy wjazdowej, płotu. Nie odliczymy też wydatków na zakup działki budowlanej, domu od dewelopera, projektu domu, czy za podłączenie do sieci elektrycznej.

JAR-TAX

© 2014 JAR-TAX, Wszelkie prawa zastrzeżone. www.zwrot-vat.net